Subsoil Improvement Works at DVIZ, Haiphong, Vietnam